JUDr. Martin Kurčík, PhD. Advokát

JUDr. Martin Kurčík, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

V roku 2010 získal akademický titul doktor práv (JUDr.) a v roku 2014 získal akademický titul doktor filozofie (PhD.) v odbore občianske právo. Advokátske skúšky absolvoval v roku 2012 a od roku 2013 pôsobí ako advokát. Je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 6435.

Zameranie

Martin sa špecializuje najmä na sporovú agendu v oblasti obchodného, občianskeho a správneho práva, vrátane práva cenných papierov a obchodných spoločností. Zastupuje klientov v konaní pred všeobecnými súdmi vo všetkých stupňoch rozhodovania, vrátane konaní pred správnym súdom, a v správnom konaní. Okrem toho poskytuje právnu podporu v oblasti bankovníctva a venuje sa vypracovaniu zmlúv a právnych analýz.