JUDr. Tomáš Bardelčík, PhD. Partner

Tomáš Bardelčík je partnerom RELEVANS. V kancelárii pôsobí od jej vzniku a od februára 2019 sa stal zároveň jej tretím spoločníkom.

V RELEVANS odborne aj exekutívne vedie Divíziu sporovej agendy.

Už pred založením RELEVANS Tomáš intenzívne spolupracoval s jej zakladateľmi a ako advokát sa podieľal na akvizícii banky, ďalších regulovaných subjektov a taktiež zastupoval slovenských aj zahraničných klientov v náročných súdnych sporoch.

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v roku 2013 úspešne ukončil doktorandské štúdium (PhD.) v odbore obchodné, finančné a daňové právo.

Zameranie

Tomáš Bardelčík sa v RELEVANS zameriava na riešenie najvýznamnejších súdnych sporov a správnych konaní, a to nielen osobným zastupovaním, ale aj formou riadenia a kontroly práce právnikov riešiacich tento typ agendy. Spolu s Alexandrom Kadelom určuje metodologické postupy a spôsob práce Divízie sporovej agendy a stratégiu v konaniach.

Medzi jeho najvýznamnejšie špecializácie patria spory v oblasti obchodného práva, práva hospodárskej súťaže, správneho práva, ústavného práva, daňového práva, pracovného práva a spory na ochranu osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby.