JUDr. Tomáš Pázmány Advokát

JUDr. Tomáš Pázmány je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v roku 2014 získal titul magister práv (Mgr.).

V roku 2015 zložil rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu na tému ochrany osobnostných práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a bol mu udelený titul Doktor práv (JUDr.) Počas svojho štúdia absolvoval v rámci projektu Erasmus semester štúdia na Právnickej fakulte Jagelovskej univerzity v Krakove. Publikoval viaceré články so zameraním na medicínske a farmaceutické právo. Pred príchodom do RELEVANS pôsobil ako koncipient v slovenskej advokátskej kancelárii v Košiciach so širokým spektrom právnej agendy, najmä v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného práva a práva duševného vlastníctva. Hovorí po anglicky.

Zameranie

Tomáš sa špecializuje na občianske právo, obchodné právo a právo duševného vlastníctva, predovšetkým so zameraním na sporovú agendu a záväzkové vzťahy. Venuje sa príprave žalôb a iných súdnych podaní, právnych analýz, vypracovávaniu zmlúv a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach.