JUDr. Zuzana Rosinová, LL.M. Advokát

Zuzana Rosinová je absolventkou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde v roku 2015 získala titul magister práv (Mgr.) a v roku 2016 titul doktor práv (JUDr.). V roku 2016 ukončila postgraduálne štúdium na Fakulte práva Viedenskej univerzity v Rakúsku v odbore európske a medzinárodné obchodné právo a získala titul Master of Laws (LL.M.). V rovnakom roku absolvovala študijný program v odbore právo duševného vlastníctva na Fakulte práva Stanfordskej univerzity v Spojených štátoch amerických.

Už od čias vysokoškolského štúdia pôsobila ako právna asistentka a po jeho ukončení ako advokátska koncipientka v renomovaných medzinárodných advokátskych kanceláriách, kde získala cenné skúsenosti predovšetkým z oblastí korporátneho a pracovného práva, daní, poisťovníctva, nehnuteľností, ochrany osobných údajov, verejného obstarávania, regulatority ako napríklad telekomunikácie či farmácia.

Podieľala sa na viacerých významných projektoch a transakciách vrátane due diligence previerok, zastupovaní klientov pred všeobecnými súdmi na všetkých stupňoch či podpore rozhodcu v rozhodcovských konaniach vedených podľa slovenských i zahraničných rozhodcovských pravidiel. Je spoluautorkou publikácie v oblasti ochrany osobných údajov.

Zameranie

Zuzana Rosinová sa zameriava najmä na občianske a obchodné právo, fúzie a akvizície, cenné papiere, daňové a pracovné právo, financovanie, regulatoriku, ochranu osobných údajov a register partnerov verejného sektora. Podieľa sa na príprave a revízii rôznorodej právnej dokumentácie, zastupovaní klientov na rokovaniach a v konaniach pred príslušnými orgánmi.