JUDr. Zuzana Rosinová, LL.M. Koncipient

JUDr. Zuzana Rosinová je absolventkou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde v roku 2015 získala titul magister práv (Mgr.) a v roku 2016 titul doktor práv (JUDr.). V roku 2016 taktiež ukončila postgraduálne štúdium na Fakulte práva Viedenskej univerzity v Rakúsku v odbore európske a medzinárodné obchodné právo a získala titul Master of Laws (LL.M.). V rovnakom roku absolvovala študijný program v odbore právo duševného vlastníctva na Fakulte práva Stanfordskej univerzity v Spojených štátoch amerických.

Pred príchodom do RELEVANS pôsobila už od čias vysokoškolského štúdia ako právny asistent, a po jeho ukončení ako advokátsky koncipient v renomovaných medzinárodných advokátskych kanceláriách, kde získala skúsenosti predovšetkým z oblastí korporátneho práva, pracovného práva, daní, poisťovníctva, nehnuteľností, ochrany osobných údajov, verejného obstarávania, regulatority ako napríklad telekomunikácie či farmácia. Podieľala sa na mnohých projektoch, vrátane due diligence, zastupovaní klientov pred všeobecnými súdmi na všetkých stupňoch či podpore rozhodcu v rozhodcovských konaniach vedených podľa slovenských i zahraničných rozhodcovských pravidiel.

Zameranie

Zuzana Rosinová sa zameriava najmä na právne poradenstvo v oblastiach obchodného práva, fúzií a akvizícií, cenných papierov, daňového a pracovného práva, regulatoriky a ochrany osobných údajov. Podieľa sa na príprave a revízii rôznorodej dokumentácie vrátane zmlúv, analýz či stanovísk a uskutočňovaní právnych auditov.