Mgr. Martina Krupcová Advokát

Mgr. Martina Krupcová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2011 získala titul magister práv (Mgr.).

Počas svojho štúdia absolvovala v rámci programu Erasmus semester štúdia na Université Toulouse 1 Capitole. Pracovné skúsenosti získala už počas štúdia na pozícii právneho asistenta v medzinárodnej advokátskej kancelárii.

Pred príchodom do RELEVANS pôsobila ako advokátsky koncipient a neskôr ako advokát vo významnej medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde sa venovala predovšetkým právu nehnuteľností, sporovej agende a obchodnému právu. Podieľala sa na viacerých komplexných real estate transakciách, vrátane rozsiahlych due diligence, a na zastupovaní klientov pred všeobecnými súdmi všetkých stupňov, Ústavným súdom SR, pred správnym súdom ako aj v správnom konaní. Počas svojej praxe sa okrajovo podieľala aj na právnom poradenstve regulovaným subjektom a právnom poradenstve v oblasti práva hospodárskej súťaže. V roku 2015 bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 7058. Martina hovorí anglicky a francúzsky.

Zameranie

Martina sa špecializuje najmä na oblasť všeobecného obchodného práva, práva obchodných spoločností,  bankového a finančného práva a na oblasť fúzií a akvizícií. K jej špecializácii tiež patrí právne poradenstvo v súvislosti s real estate projektmi. Venuje sa tiež vypracúvaniu zmlúv a právnych analýz.