Mgr. Matúš Franko, LL.M. Koncipient

Matúš Franko je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v roku 2014 získal titul Mgr. – magister práv. Absolvovaním postgraduálneho štúdia v programe International Business Law na Central European University v Budapešti, mu bol v roku 2018 udelený titul LL.M. – Master of laws. Počas štúdia v Košiciach absolvoval výmenný pobyt na Právnickej fakulte Univerzity v Ľubľane, a tiež stáže v ľudsko-právnej organizácii a v lokálnej advokátskej kancelárii.

Pred príchodom do RELEVANS pôsobil ako in-house právnik pre národný investičný fond, ktorého cieľom bola podpora investícii v rámci Slovenskej republiky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Okrem korporátneho a zmluvného práva sa venoval aj vypracovaniu rôznych právnych analýz, právu verejného obstarávania a právu kapitálových trhov. Hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Matúš Franko sa špecializuje najmä na oblasť všeobecného obchodného práva, práva hospodárskej súťaže, práva Európskej únie a kapitálových trhov. Venuje sa tiež vypracovaniu rôznych právnych analýz a stanovísk.