Mgr. Miloslav Hrehorčák Advokát

Mgr. Miloslav Hrehorčák je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1999). Od roku 2000 do roku 2004 pôsobil v renomovanej advokátskej kancelárii v Prešove a neskôr v oblasti financií. V roku 2011 sa ako advokát pripojil k RELEVANS.

Advokátske skúšky zložil v roku 2004. V Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory je zapísaný pod číslom 3886.

Počas svojej praxe sa zaoberal komplexne obchodným právom (vrátane práva cenných papierov a konkurzného práva) a občianskym právom (vrátane pracovného práva a rodinného práva), ako aj niektorými oblasťami správneho práva. Má skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi Slovenskej republiky, najmä v občianskoprávnych a obchodnoprávnych konaniach, ako aj so zastupovaním pred rôznymi orgánmi v správnych konaniach. Vypracovával zmluvy a právne analýzy, podieľal sa na vykonávaní právnych auditov.

Ovláda anglický jazyk. Hovorí po rusky.

Zameranie

Miloslav  sa špecializuje na oblasť obchodného práva, korporátneho práva a právo obchodných spoločností, fúzie, akvizície, reštrukturalizácie a rôzne formy joint venture projektov, právo cenných papierov, sporovú agendu z oblasti obchodného práva. Okrem toho sa venuje vypracúvaniu zmlúv a právnych analýz, ako aj právnym auditom (due diligence) a konkurznému právu.