Mgr. Tomáš Balun, LL.M. Advokát

Tomáš Balun je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde v roku 2006 získal titul magister práv (Mgr.). Tomáš absolvoval aj postgraduálne štúdium v programe Deutsches Recht na Humboldtovej univerzite v Berlíne, kde mu bol v roku 2010 udelený titul Master of Laws (LL.M.).

Pred príchodom do RELEVANS pôsobil Tomáš ako advokát vo významnej slovenskej advokátskej kancelárii, kde sa venoval predovšetkým obchodnému a občianskemu právu, pracovnému právu, sporovej agende a ochrane osobných údajov.

Tomáš hovorí plynulo po nemecky.

Zameranie

Tomáš sa špecializuje na občianske a obchodné právo so zameraním na sporovú agendu. Venuje sa príprave právnych analýz, žalôb a iných súdnych a správnych podaní, vypracovávaniu zmlúv a zastupovaniu klientov v súdnych a správnych konaniach.