TERMÍN NA ZÁPIS ÚDAJOV V OBCHODNOM REGISTRI SA BLÍŽI

1.10.2020 nadobudla účinnosť novela zákona o obchodnom registri, ktorá rozšírila rozsah údajov zapisovaných v obchodnom registri a súčasne zaviedla prechodné obdobie, v ktorom sú štatutárne orgány povinné zabezpečiť doplnenie týchto údajov do obchodného registra. Toto prechodné obdobie nám pomaly končí a preto by sme vás radi upozornili na povinnosti, ktoré s tým súvisia.

Zahraničná právnická osoba, organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby a organizačná zložka slovenskej právnickej osoby

Do 30.9.2021 sú fyzické osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene zapísanej slovenskej právnickej osoby, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, alebo v mene zapísanej zahraničnej právnickej osoby, o ktorej podnik alebo organizačnú zložku podniku ide, povinné podať návrh na zápis, ktorým:

  • potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri, alebo
  • navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri.

K návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje v obchodnom registri, nie je potrebné prikladať žiadne listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú zapísať, respektíve, ktoré sa potvrdzujú. Potvrdenie údajov podľa predchádzajúcej vety v lehote do 30.9.2021 nepodlieha poplatkovej povinnosti.

Registrový súd bezodkladne po doručení návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby, údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri, tieto údaje v obchodnom registri potvrdí.

Pokiaľ táto povinnosť nebude do 30.9.2021 splnená, registrový súd podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb alebo organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb vymaže.

Obchodné spoločnosti a ich organizačné zložky

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje o:

  • spoločníkoch,
  • štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov,
  • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
  • prokuristoch,
  • členoch dozorného orgánu,
  • likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch,
  • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb

podľa predpisov účinných do 30.9.2020, sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri so zákonom o obchodnom registri spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30.9.2021, najneskôr však do 30.9.2022.

Ak najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov nedôjde k zosúladeniu zápisu, registrový súd naň neprihliada a vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy s poučením o následkoch neodstránenia nedostatkov. Márne uplynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety má za následok, že súd na návrh neprihliada.