ZÁKON O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Dňa 25.10.2016 NR SR schválila zákon o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“), účelom ktorého je sprísnenie požiadaviek na subjekty súkromného sektora, s ktorými štát, resp. subjekty verejného práva vstupujú do právnych vzťahov.[1]

Medzi základné prvky novej právnej úpravy patrí zavedenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), sprísnený režim verifikácie konečného užívateľa výhod, koncipovanie úlohy oprávnenej osoby a viaceré sankčné mechanizmy s cieľom posilniť vymáhateľnosť novej úpravy.

Partner verejného sektora

Jedným z kľúčových pojmov zákona je pojem partner verejného sektora, pričom nová právna úprava obsahuje jeho pozitívne aj negatívne vymedzenie.

V zmysle pozitívneho vymedzenia sa partnerom verejného sektora rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, a:

 1. ktorá prijíma finančné prostriedky z rozpočtu štátu, štátneho účelového fondu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc;
 2. ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu a ostatných subjektov uvedených v bode 1;
 3. ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu;[2]
 4. ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;[3]
 5. ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu;[4]
 6. na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom; alebo
 7. ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou alebo iným právnym úkonom, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.

V rámci negatívnej definície partnera verejného sektora zákonodarca určil finančné limity a taktiež sektorové vymedzenie subjektov, ktoré sa nepovažujú za partnerov verejného sektora.

Partnerom verejného sektora z hľadiska finančných limitov nie je:

 1. osoba pod bodmi 1, 3, 4, 6 a 7 uvedených vyššie, ak jej majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100.000,- eur, alebo ak jej majú byť v úhrne poskytnuté prostriedky neprevyšujúce sumu 250.000,- eur v kalendárnom roku, v prípadoch opakujúceho sa plnenia;
 2. osoba pod bodmi 2 a 6 uvedených vyššie, ktorá má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100.000,- eur.

Partnerom verejného sektora nie je ani:

 1. osoba, ktorá pôsobí prevažne v neziskovom sektore – to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu[5] s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,- eur;
 2. banka a pobočka zahraničnej banky, ak prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu alebo od zdravotnej poisťovne na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky;
 3. osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci.

Register partnerov verejného sektora a proces registrácie

Osoby napĺňajúce definičné znaky partnera verejného sektora majú povinnosť zapisovať sa do registra.[6]

Register je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zákonom stanovené údaje a dokumenty. Jeho správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujúcim orgánom pre celé územie Slovenskej republiky je Okresný súd Žilina.

Zákon ustanovuje verejný charakter registra, pričom verejný prístup je garantovaný tým, že sa zverejňuje na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Registrujúci orgán bude zároveň poskytovať v elektronickej podobe výpis z registra alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie ktokoľvek požiada. Zápisy do registra sa budú vykonávať na dobu neurčitú, zákon však popri tom výslovne stanovuje, že partner verejného sektora musí byť v registri zapísaný aspoň po dobu, po ktorú trvá predmetná zmluva.

Registračné konanie je koncipované ako návrhové konanie s výnimkou výmazu partnera verejného sektora z registra, ktorý možno vykonať aj z úradnej moci, ak sú na to splnené zákonné podmienky.

Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny, ako aj návrh na výmaz zapísaných údajov bude podávať za partnera verejného sektora oprávnená osoba.

Oprávnenou osobou sa na účely tohto zákona rozumie advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Tento právny vzťah nie je koncipovaný ako mandátny vzťah (viazanosť pokynmi); právna úprava odkazuje na primerané použitie ustanovení zmluvy o kontrolnej činnosti podľa Obchodného zákonníka.

Návrh na zápis sa bude podávať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného formulára.

Ak sú splnené podmienky na registráciu, registrujúci orgán vykoná zápis v lehote piatich pracovných dní od doručenia návrhu.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Súčasťou zápisu o každom partnerovi verejného sektora budú (okrem iného) aj údaje o konečných užívateľoch výhod.

Konečný užívateľ výhod je ďalším z kľúčových pojmov používaných zákonom. Samotný zákon však jeho definíciu neobsahuje, len odkazuje na definíciu konečného užívateľa výhod v osobitnom predpise – zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (túto definíciu nový zákon zároveň v rámci novelizačných ustanovení precizuje).

Zákon zároveň upravuje nový proces identifikácie konečného užívateľa výhod, ktorý nahrádza doterajšiu úpravu čestných vyhlásení. Identifikácia konečného užívateľa výhod sa bude preukazovať verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba:

 1. odôvodní na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod;
 2. uvedie vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba;
 3. uvedie zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera;
 4. vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba zodpovedá za identifikáciu konečného užívateľa výhod nielen pri prvom zápise do registra, ako aj za jeho následné overovanie v zákonom stanovených intervaloch a termínoch. Zákon zároveň výslovne uvádza, že konanie oprávnenej osoby pri registrácii musí napĺňať znaky konania s odbornou starostlivosťou.

Nová právna úprava stanovuje taktiež mechanizmus verifikácie pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi zo strany registrujúceho orgánu, a to či už z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu tretej osoby. Oznamovateľ kvalifikovaného podnetu v tomto prípade síce nebude účastníkom následného konania, bude mať však v konaní právo nazerať do súdneho spisu, predkladať listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti ním tvrdené, navrhovať dôkazy a byť upovedomený o termíne pojednávania.

Z procesného hľadiska sa na postup registrujúceho orgánu, t.j. súdu, budú vzťahovať ustanovenia § 289 až 298 Civilného mimosporového poriadku.

Ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné, registrujúci orgán rozhodne o jeho výmaze z registra a po právoplatnosti rozhodnutia začne konanie o uložení pokuty. Proti rozhodnutiu súdu o výmaze nie sú prípustné opravné prostriedky.

Sankčné mechanizmy

Vymáhateľnosť zákona za porušenie vybraných povinností ustanovených zákonom je diferencovaná vo forme viacerých postihov:

 1. pokuta pre partnera verejného sektora (do výšky hospodárskeho prospechu, inak od 10.000,- do 1.000.000,- eur);
 2. pokuta pre štatutára partnera verejného sektora (od 10.000,- do 100.000,- eur), za ktorej zaplatenie ručí oprávnená osoba, ak nepostupovala s odbornou starostlivosťou;
 3. pokuta pre konečného užívateľa výhod (do 10.000,- eur);
 4. pokuta pre oprávnenú osobu (od 10.000,- do 100.000,- eur);
 5. výmaz partnera verejného sektora z registra;
 6. právo štátu odstúpiť od zmluvy.

Nová právna úprava obsahuje aj ďalší výrazný postih štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, keďže stanovuje, že rozhodnutie o výmaze podľa § 12 a o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. V praxi to bude znamenať, že fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom (členom štatutárneho orgánu) príslušného partnera verejného sektora, bude vylúčená zo všetkých obchodných spoločností a družstiev, v ktorých figuruje ako člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokurista. Doba vylúčenia je v tomto prípade tri roky.

Porušenie povinnosti, ktorou je zápis v registri partnerov verejného sektora, môže viesť okrem administratívneho postihu aj k trestnoprávnemu postihu. Do úvahy prichádza najmä použitie trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona, trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona a trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestného zákona.[7]

Účinnosť zákona a zmena iných zákonov

Zákon nadobúda účinnosť 1.2.2017 (okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.8.2017).

V prechodných ustanoveniach je stanovené, že subjekty zapísané v registri konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní sa budú považovať za subjekty zapísané do registra partnerov verejného sektora, a to odo dňa účinnosti zákona. Tieto osoby však budú povinné vykonať dodatočne, do 31.7.2017 proces overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa novej právnej úpravy. Nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované výmazom dotknutého subjektu z registra.

Zákonom taktiež dochádza k novelizácii množstva súvisiacich právnych predpisov.

 

[1] Bližšie pozri: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6005

[2] Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[3] § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[4]Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[5] Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[6] Zriaďovaný register nahrádza doterajší register konečných užívateľov výhod, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[7]Z dôvodovej správy k zákonu o registri partnerov verejného sektora