ZAVEDENIE SYSTÉMU E-KASA

 

Novelami[1] zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice[2] („Zákon o ERP“) sa s účinnosťou od 01.07.2019 zmenil právny rámec používania registračných pokladníc na Slovensku. Zavedením tzv. systému e-kasa vznikla povinnosť podnikateľov evidovať tržby v online registračnej pokladnici alebo virtuálnej registračnej pokladnici, oboch priamo napojených na systém Finančnej správy Slovenskej republiky („Finančná správa“).

Nakoľko je obstaranie a sprevádzkovanie online registračnej pokladnice časovo a finančne náročné, za splnenia určitých podmienok, môžu niektorí podnikatelia bez sankcie používať doterajšiu elektronickú registračnú pokladnicu až do prevzatia objednanej online registračnej pokladnice, najneskôr však do konca roka 2019.

V tomto článku Vám prinášame základný prehľad súčasného legislatívneho nastavenia používania registračných pokladníc a ich napojenia na systém e-kasa.

Prehľad typov registračných pokladníc

Do zavedenia systému e-kasa, ako prostredia zriadeného Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, používali podnikatelia elektronickú registračnú pokladnicu.

Zavedením systému e-kasa sa elektronické registračné pokladnice stali z technického hľadiska nepostačujúcimi na internetové napojenie sa na systém e-kasa Finančnej správy. Z uvedeného dôvodu sa ich ďalšie využitie v praxi odvíja od skutočnosti, či je daný model elektronickej registračnej pokladnice modifikovateľný na online registračnú pokladnicu alebo si podnikatelia musia zabezpečiť novú e-kasu, ako je popísaná nižšie.

Okrem elektronickej registračnej pokladnice pozná Zákon o  ERP aj online registračnú pokladnicu a virtuálnu registračnú pokladnicu, súhrnne označované ako pokladnica e-kasa klient („E-kasa“). E-kasu je podnikateľ povinný používať na všetkých svojich predajných miestach, pričom sa musí jednať výlučne o certifikovanú E-kasu.[3]

Online registračná pokladnica je novodobou elektronickou registračnou pokladnicou obohatenou o softvér a hardvér kompatibilný s e-kasa systémom. Okrem umožnenia komunikácie s Finančnou správou prostredníctvom internetu tak nepredstavuje žiaden zásadný rozdiel v praktickom používaní v porovnaní s elektronickou registračnou pokladnicou. Vie fungovať aj v režime offline, kedy údaje do systému e-kasa daný typ pokladnice zašle neskôr, teda po obnovení internetového pripojenia.

Naproti tomu virtuálna registračná pokladnica je finančne menej náročným riešením Finančnej správy. Pozostáva z bezplatného programu dodaného Finančnou správou. Program možno spustiť na mobile, počítači či tablete. Prenosnosť virtuálnej registračnej pokladnice je tak nesporne jej veľkou výhodou. Rovnako aj skutočnosť, že pri pokazení konkrétneho zariadenia stačí použiť iné, nakoľko sa jedná o službu v cloude. Tento program však pre svoje fungovanie nevyhnutne vyžaduje prístup na internet a tlačiareň napojenú cez kábel, bluetooth alebo WiFi.

Výber typu E-kasy prináleží výlučne podnikateľovi. Nech už sa podnikateľ rozhodne prejsť z elektronickej registračnej pokladnice na ktorýkoľvek typ E-kasy, resp. ukončiť používanie E-kasy nemožno opomenúť povinnosť oznámenia ukončenia prevádzky danej pokladnice ktorémukoľvek daňovému úradu v lehote najneskôr troch pracovných dní po ukončení prevádzky.

Povinnosť evidencie tržieb podnikateľom

Zákon o ERP ukladá povinnosť evidovať tržbu bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Po zaevidovaní tržby nasleduje povinnosť podnikateľa poskytnúť kupujúcemu (iba jeden) pokladničný doklad. Namiesto odovzdania kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení z elektronickej registračnej pokladnice alebo E-kasy môže podnikateľ pokladničný doklad zaslať a sprístupniť kupujúcemu v elektronickej podobe[4], ak ten s tým súhlasí.[5] Na tento účel je podnikateľ oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu jeho e-mailovej adresy. Iný doklad vyhotovený pokladnicou nesmie podnikateľ kupujúcemu odovzdať.

Pre vymedzenie osôb, ktorých sa táto povinnosť evidencie dotýka, je potrebné skúmať osobnú, vecnú a územnú pôsobnosť Zákona o ERP. Zákon o ERP sa vzťahuje na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu, rovnako aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky.

V zmysle uvedeného, ak sú teda naplnené nižšie uvedené podmienky kumulatívne, je založená povinnosť podnikateľa zaevidovať tržbu v systéme e-kasa:

1.výkon podnikateľskej činnosti

Za podnikateľa[6] sa považuje:

  1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
  2. osoba podnikajúca na základe živnostenského alebo iného než živnostenského oprávnenia,
  3. fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu zapísaná do osobitnej evidencie ako samostatne hospodáriaci roľník.

Pritom platí, že za podnikateľa sa nepovažuje iba výlučne slovenská osoba, ale aj osoba s trvalým pobytom alebo sídlom mimo Slovenskej republiky.

2.predaj tovaru, resp. poskytnutie zákonom vymedzenej služby

Zákon o ERP definuje tovar ako akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovinu predávanú podnikateľom, zatiaľ čo službu definuje ako službu uvedenú v prílohe č. 1 Zákona o  ERP[7], pričom daný výpočet je taxatívny.

3.prijatie tržby na území Slovenskej republiky

Zákon o  ERP za tržbu považuje platbu prijatú z predaja tovaru alebo poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou), okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa. Za tržbu sa považuje aj platba prijatá ako preddavok.

Uvedené v praxi znamená, že o prijatie tržby sa jedná nielen pri hotovostnej úhrade, ale aj pri platbe platobnou kartou, stravovacími a inými poukážkami. Naopak príjem platby výlučne bezhotovostným prevodom (s výnimkou spomínanej preddavkovej platby) sa za tržbu nepovažuje.

Dôležité je pritom si uvedomiť, že Zákon o ERP upravuje podmienky používania elektronických registračných pokladníc a E-kás na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky. V nadväznosti na uvedené preto slovenský podnikateľ nie je povinný zaevidovať tržbu za predaj svojho tovaru mimo Slovenskej republiky, ako ani príjem hotovostnej úhrady v zahraničí, nakoľko nie je splnená podmienka prijatia tržby výlučne na území Slovenskej republiky. Uvedený záver bol potvrdený Finančnou správou.[8] Pre porovnanie príjem hotovostnej platby na území Slovenskej republiky zahraničným podnikateľom zakladá povinnosť evidencie tržby v systéme e-kasa.

Možnosť evidencie tržieb podnikateľom

Nič nebráni tomu, aby sa podnikateľ rozhodol dobrovoľne evidovať svoje tržby v systéme e-kasa.

Výnimky z povinnosti evidencie tržieb prostredníctvom systému e-kasa

Povinnosť evidencie tržby prostredníctvom systému e-kasa Zákon o ERP vymedzuje aj negatívne. Daná povinnosť sa nevzťahuje na podnikateľa v likvidácii alebo podnikateľa, na ktorého bol vyhlásený konkurz, ibaže by podnikateľ po vyhlásení konkurzu pokračoval v prevádzkovaní podniku.

Ďalej táto povinnosť nevzniká ani pri predaji vymedzených tovarov alebo poskytovaní vymedzených služieb.[9] V tomto prípade je však podnikateľ povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie o tom, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo E-kasu. Oznámenie musí spĺňať požiadavky jednoznačnosti, zrozumiteľnosti, ľahkého prístupu a dobrej čitateľnosti.

Vyňatie z povinnosti evidovať tržby v systéme e-kasa však podnikateľa nezbavuje ďalších zákonných povinností, ako napr. vyhotoviť príjmový doklad atď.

Dočasná výnimka z povinnosti evidencie tržieb v systéme e-kasa pre budúcich používateľov online registračnej pokladnice

Poslednou novelou Zákona o ERP sa zaviedlo prechodné obdobie, kedy Finančná správa nebude pokutovať podnikateľov za nepoužívanie online registračnej pokladnice. Novela tým však neposúva termín zavedenia systému e-kasa na Slovensku. Len dočasne posúva termín napojenia sa niektorých podnikateľov na systém e-kasa bez toho, aby ich za oneskorenie Finančná správa pokutovala.

Uvedená výnimka zo sankcionovania podnikateľov však platí len pri súčasnom splnení nasledovných podmienok:

1.podnikateľ zvolil prechod na online registračnú pokladnicu

Pri zavádzaní online registračných pokladníc vyvstalo viacero problémov, či už s ich certifikáciou, nedostatočnou produkciou či napojením sa na systémy tretích strán (napr. na účtovné programy). Naproti tomu napojenie softvérovej virtuálnej registračnej pokladnice na systém e-kasa väčšie problémy nevyvolalo. Ich používateľov sa odklad pokutovania nedotýka. Výnimka sa preto vzťahuje iba na podnikateľov, ktorí zvolili hardvérovú online registračnú pokladnicu.

2.podnikateľ najneskôr dňa 30.06.2019 požiadal o pridelenie kódu online registračnej pokladnice

O pridelenie kódu klienta e-kasa systému, prihlasovacie údaje a inicializačný balíček mohli podnikatelia žiadať daňový úrad od 15.03.2019. Aby podnikateľa nebolo možné dočasne sankcionovať, bolo dôležité požiadať o pridelenie kódu online registračnej pokladnice včas, t. j. najneskôr dňa 30.06.2019. Nebolo nevyhnutné k tomuto okamihu mať aj záväznú objednávku na online registračnú pokladnicu, ako sa pôvodne navrhovalo.

3.evidencia tržieb v elektronickej registračnej pokladnici, resp. náhradná evidencia formou paragónov

V medziobdobí od včasného požiadania o pridelenie kódu online registračnej pokladnice do prevzatia online registračnej pokladnice podnikateľom je podnikateľ povinný používať na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, resp. viesť náhradnú evidenciu formou paragónov (ak mu povinnosť evidovať tržby vznikla prvýkrát po 01.04.2019).

4.prechodné obdobie sa skončí najneskôr 31.12.2019

Síce je prechodné obdobie stanovené až do 31.12.2019, avšak dočasná výnimka zo sankcionovania sa neaplikuje, akonáhle je podnikateľovi sprístupnený inicializačný balíček Finančnou správou a dodaná jeho online registračná pokladnica. Jej prevzatím je podnikateľ povinný ju ihneď začať používať na evidenciu tržieb.[10]

Ak napriek naplneniu všetkých vyššie uvedených podmienok, bola podnikateľovi uložená pokuta za nepoužívanie online registračnej pokladnice, dané rozhodnutie o uložení pokuty sa ruší zo zákona, resp. začaté konanie o uložení danej pokuty sa zastavuje ku dňu 01.07.2019 zo zákona.

Sankcie

Zákon o ERP pomerne extenzívnym spôsobom definuje konanie, ktoré považuje za správny delikt. Ako príklad možno uviesť nepoužitie registračnej pokladnice na evidenciu tržby, neodovzdanie pokladničného dokladu alebo paragónu, používanie registračnej pokladnice, ktorá nespĺňa požiadavky Zákona o ERP atď.

V prípade zistenia porušenia Zákona o ERP môže daňový úrad alebo colný úrad uložiť podnikateľovi pokutu až do výšky 40 000 eur. Pri každom ďalšom zistení porušenia Zákona o ERP možno uložiť pokutu do výšky 20 000 eur. Navyše daňový či colný úrad môže pri prvom opakovanom zistení porušenia špecifických ustanovení Zákona o ERP podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu Zákona o ERP. Pri každom ďalšom zistení porušenia rovnakých ustanovení Zákona o ERP dokonca vzniká daňovému či colnému úradu povinnosť podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu Zákona o ERP.

 

[1] Zákon č. 188/2019 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov; zákon č. 368/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

[2] Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

[3] Aktuálny zoznam platných udelených certifikácii na pokladničné programy a chránené dátové úložiská možno nájsť na webovej stránke Finančnej správy.

[4] Elektronická podoba pokladničného dokladu je rovnocenná s listinnou podobou pokladničného dokladu.

[5] Súbežné odovzdane pokladničného dokladu v papierovej podobe a jeho zaslanie elektronicky je vylúčené.

[6] Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

[7] Ako príklad možno uviesť poskytovanie vymedzených druhov ubytovania, reštauračné činnosti, životné a neživotné poistenie, reklamné agentúry, prieskum trhu a verejnej mienky, činnosti cestovných agentúr a kancelárií, činnosti nemocníc.

[8] Prijatie tržby v hotovosti v zahraničí. Dostupné na: https://podpora.financnasprava.sk/772438-Prijatie-tr%C5%BEby-v-hotovosti-v-zahrani%C4%8D%C3%AD——.

[9] Pre zoznam takýchto tovarov alebo služieb viď ustanovenie § 3 ods. 2 Zákona o ERP.

[10] Metodický pokyn Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Odbor daňovej metodiky, č. 4/ERP/2019/MP zo septembra 2019.